Privatlivspolitik

 

1. Formål

1.1 Amayse A/S har vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine persondata.

 

2. Kontaktoplysninger

2.1 Amayse A/S er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger hos Amayse A/S:
Kontaktperson: Søren Støvelbæk Larsen
Adresse: Tysklandsvej 6, 7100 Vejle, Danmark
CVR: 25820746
Telefonnr.: +45 76 401 300
Mail: [email protected]
Website: www.amayse.com

 

3. Vi sikrer fair og transparent databehandling

3.1 Når vi beder dig om, at stille dine persondata til rådighed for os, oplyses du om, hvilke data der behandles om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

3.2 Hvis vi indhenter data om dig fra andre, f.eks. en myndighed eller samarbejdspartner, oplyses dette til dig senest 10 dage efter, at persondataen er indhentet. Vi vil i givet fald oplyse dig om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

 

4. Hvilke data der indsamles

4.1 Amayse A/S behandler persondata til identifikation af personen der godkender dokumenter på vores hjemmeside til online godkendelser. Det behandlede data omfatter følgende: Navn, Firmanavn, mailadresse og IP-adresse.

4.2 Herudover behandles persondata som den enkelte selv aktivt har givet til Amayse A/S.

4.3 Herudover behandles persondata modtaget gennem vores hjemmeside, ved introduktioner, ved begivenheder er lignende aktiviteter, i forbindelse med nyheder, løbende markedsføring, tilbud, besvarelse af henvendelser og forespørgsler, etablering af samarbejde og afvikling af møder og events. Det behandlede data omfatter: Navn, firma, jobtitel, mailadresse, telefonnummer og Interesseområder.

 

5. Anvendelse og opbevaring af indsamlede persondata

5.1 Formålet med indsamling og behandling af persondata er til identifikation af personen der godkender dokumenter på vores hjemmeside til online godkendelser

5.2 Herudover er formålet med indsamling og behandling af persondata, er for at kunne behandle henvendelser, forespørgsler, holde dig orienteret om seneste nyheder og ændringer inden for vores område, at sende dig invitationer til events og arrangementer og at sende dig tilbud og markedsføring, såfremt du har givet særskilt samtykke til dette.

 

6. Opbevaring

6.1 Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når persondataen ikke længere er nødvendige for os. Som udgangspunkt opbevarer vi dine oplysninger, så længe din relation til Amayse A/S består. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

6.1.1 Persondata indsamlet til markedsføringsformål opbevares i rimelig tid.

 

7. Videregivelse af oplysninger

7.1 Amayse A/S videregiver udelukkende persondataoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

7.2 Amayse A/S kan videregive oplysningerne, såfremt vi bliver forpligtet til dette, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendomsret. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

7.3 Amayse A/S anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være serverhosting og systemvedligeholdelse, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for Amayse A/S, ligesom Amayse A/S løbende kontrollerer, at samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

7.4 Såfremt Amayse A/S, undtagelsesvist, videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer Amayse A/S overholdelse af de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

 

8. Cookies

8.1 Hvad er cookies?
8.1.1 Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies, og de kan bruges til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap, eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.

8.1.2 Hvis Amayse A/S placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og
formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

8.2 Vi anvender følgende former for cookies:
8.2.1 Tekniske cookies: Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger også for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside, du besøger. Du kan læse mere om tekniske cookies her.

8.2.2 Du kan altid afvise og slette cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

 

9. Sikkerhed

9.1 Amayse A/S beskytter dine persondata og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

9.2 Amayse A/S har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler persondata. For at undgå datatab tager vi løbende backup af persondataen og beskytter fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

9.3 I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

10. Dine rettigheder

10.1 Generelt
10.1.1 Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger Amayse A/S, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter modtagelse af din henvendelse.

10.2 Adgang til dine persondata
10.2.1 Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe opbevaringen af dine persondata finder sted, og hvem der modtager data om dig, i det omfang der sker videregivelse af dataen.

10.2.2 Såfremt du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, der behandles om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

10.2.3 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Amayse A/S. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 2.1.

10.3 Retten til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

10.3.1 Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du
ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os, og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

10.3.2 I visse tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata, såfremt
du anmoder herom.

10.3.3 Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i
strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

10.3.4 Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

10.4 Indsigelse mod opbevaringen af data, samt udlevering af data

10.4.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod Amayse A/S’s videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører behandlingen af dine persondata.

10.4.2 Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for Amayse A/S, og den data der er indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis Amayse A/S behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

 

11. Version

11.1 Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 13/12-2018